USLOVI KORIŠĆENJA


Ovim Uslovima korišćenja uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta pod nazivom „Inno-Verse“, na domenu inno-verse.biz (dalje: sajt), a u vlasništvu Privredne komore Srbije.

Ovi Uslovi korišćenja čine pravni okvir sajta i pravila koja važe na sajtu u toku korišćenja istog od strane korisnika.

Softver, koji služi kao usluga informacionog društva, je licenciran vlasniku sajta. Vlasnik sajta putem istog pruža usluge informacionog društva korisnicima. Usluga je vezana za web i pristupačna svim korisnicima.

Po svojoj prirodi, ovi Uslovi korišćenja predstavljaju elektronski ugovor, ugovor po pristupu na čije odredbe korisnik sajta ne može uticati svojom voljom, već koje može samo prihvatiti kako su propisane od strane vlasnika sajta. Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor o pružanju usluga informacionog društva, koji nastaje u momentu registrovanja profila i prihvata ovih

Uslova korišćenja od strane korisnika, a koji ugovor je zaključen saglasnošću volja između:

 1. Vlasnika sajta, odnosno pružaoca usluge;
 2. Registrovanog korisnika sajta, odnosno korisnika usluge.

Saglasnost vlasnika sajta ogleda se u javnom objavljivanju ovih Uslova korišćenja, a saglasnost svakog pojedinačnog korisnika sajta ogleda se u aktivnoj radnji prihvata ovog dokumenta, na za to predviđenom mestu na sajtu.

Ugovor se odnosi na one korisnike sajta koji otvaraju korisnički profil. One kompanije koje otvaraju profil organizatora haba svoje odnose sa vlasnikom platforme uređuju na drugi način, drugim ugovorom.

Svrha sajta je da obezbedi prostor za razvoj poslovnog ekosistema u digitalnom okruženju, sa posebnim osvrtom na inovativni aspekt biznisa, na razvoj ideja, na razmenu ideja, znanja i informacija, i na udruživanje radi ostvarivanja različitih visokotehnoloških projekata, a kroz oblik organizovanja usmeren kroz otvaranje habova. Razvoj misli, analize, saradnje, razmene informacija vezane za razvoj u čijem je centru trend i inovacija. Što bi u konačnici, u širem cilju trebalo da bude značajna podrška IT sektoru i naučnoj, inovativnoj i kreativnoj industriji.

Poslovanje vlasnika sajta putem sajta regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima. Vlasnik sajta je posvećen očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Definicije
Član 1.

Sajt – websajt pod nazivom “Inno-Verse”, koji predstavljen kroz sajta na domenu: app.inno-verse.biz .

Vlasnik sajta (i domena na kojem se sajt nalazi) – Privredne komore Srbije.

Korinisk sajta – svako pravno ili fizičko lice koje pristupa sajtu (bez obzira na to da li je preduzeo određene radnje na sajtu ili još nije). Postoje dve kategorije korisnika:

 1. Neregistrovani korisnik;
 2. Registrovani korisnik.

Registrovani korisnik – svako fizičko lice koje je registrovalo profil (otvorilo nalog) na sajtu i time pristalo aktivnom radnjom na ove Uslove korišćenja sajta, kao uslov za registraciju profila.

Ovlašćeni korisnik (gost, ili eng. guest) – svaki registrovani korisnik koji je pozvan ili mu je odobreno prisustvo u habu od administratora haba.

Vlasnik haba – je fizičko ili pravno lice koje u dogovoru sa vlasnikom sajta otvara hab na sajtu pod određenim uslovima. Na njega se ne primenjuju ovi Uslovi korišćenja sajta.

Hab (eng. hub) – je digitalni prostor vlasnika haba na sajtu, koji može koristiti u skladu sa svrhom sajta, a u kojem je moguće otvoriti odvojene radne površine i voditi različite poslovne i razvojne projekte. Postoje dve vrste habova: 3. Javno dostupni (svaki registrovani korisnik im može pristupiti); 4. Privatni (pristupa korisnik kome je odobreno ili po pozivu).

Radni prostor – je digitalni prostor u kojem se odvijaju radni procesi u okviru jednog haba. Radnim prostorom upravlja vlasnik haba. U jednom habu može biti otvoren veći broj radnih prostora.

Administrator radnog prostora – lice kome je vlasnik haba odredio administrativnu ulogu povodom radnog prostora, a koje se te uloge prihvatilo i koje na osnovu toga ima određena pravna ovlašćenja povodom upravljanja radnim prostorom. Jedno lice može biti administrator više radnih prostora.

Servis sajta – sajt pruža sledeće usluge:

 • Omogućava formiranje digitalnog haba, kompanijama voljnim da pokrenu radni prostor u digitalnom okruženju.

Funkcije sajta – su sve aktivnosti koje su na raspolaganju korisniku sajta u korišćenju sajta i mogu se podeliti na statičke (informativna funkcija) i dinamičke (sve ostale funkcije / one funkcije koje zahtevaju aktivnu radnju korisnika sajta).

Predmet ugovora
Član 2.

Predmet ugovora su uslovi pod kojima fizička lica mogu pristupiti i koristiti ovaj sajt i servis sajta, odnosno usluge informacionog društva koje vlasnik sajta putem sajta pruža korisniku sajta, te odnosi između vlasnika sajta i registrovanog korisnika sajta.

Funkcije sajta
Član 3.

Funkcije sajta dostupne korisnicima sajta, a u korišćenju sajta su sledeće (mapiranje funkcija sajta):

 1. Informisanje;

 2. Otvaranje haba:

  • Kreiranje haba i otvaranje;
  • Kreiranje radnog prostora u okviru haba;
  • Određivanje administratora radnog prostora;
 3. Otvaranje profila korisnika (registrovani korisnici) – zahteva verifikaciju profila;

 4. Priključivanje postojećem habu:

  • Priključivanje na poziv;
  • Priključivanje samostalnom inicijativom;
 5. Kreiranje sadržaja u okviru haba:

  • Kokreator (eng. Co-Creator Insights);
  • Trend radar;
  • Sadržaj (eng. Content ili Collection) – sa podfunkcijama omiljeni content, deljenje (eng. Share), komantarisanje (eng. Comment);
  • Inno bord (eng. Inno-Board);
 6. Plaćanje:

  • Kompanijsko plaćanje (koje nije deo ovog ugovora);
  • Plaćanje pojedinca.

Informativna funkcija je dostupna svim korisnicima sajta, sa izuzetkom određenih delova sajta rezervisanim za registrovane i/ili ovlašćene korisnike. Ostale funkcije su dostupne registrovanim korisnicima, ili u određenim slučajevima samo ovlašćenim korisnicima, kada se radi o zatvorenim habovima i radnim prostorima.

Pristup sajtu
Član 4.

Svima je zagarantovan slobodan pristup sajtu. Nije svima zagarantovan pristup svim delovima sajta.

Sajt je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Sajt može biti nedostupan radi potrebnog održavanja. Prosečna dostupnost je na 95% na godišnjem nivou. Korisnici sajta mogu izabrati da naprave nalog na sajtu i postanu registrovani korisnici, kako bi im bio dostupan pristup delu sajta rezervisanom za registrovane korisnike, odnosno kako bi im bilo omogućeno korišćenje servisa sajta.

Registrovani korisnici mogu pristupiti javno dostupnim habovima, a samo ovlašćeni korisnici mogu pristupiti habovima zatvorenog tipa. Ovlašćenje se dobija na zahtev registrovanog korisnika kada isti odobri vlasnik haba ili kada registrovani korisnik pristupi na poziv vlasnika haba.

Na svaki pojedinačni pristup sadržajima Platforme primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Otvaranje haba
Član 5.

Otvaranje haba je funkcija koja nije otvorena korisniku sajta, niti registrovanom korisniku sajta, već je rezevisana za pravna lica koja zaključe poseban ugovor o pružanju usluga informacionog društva (ugovora o softverskoj licenci) sa vlasnikom sajta.

Pri otvaranju haba vlasnik haba će imati opciju da odabere da li će njegov hab biti vidljiv na sajtu ili ne i zatim da li će njegov hab biti javno dostupan ili privatni hab.

Subjekt koji ima pravo na otvaranje haba imaće opciju da otvori radnu površinu i da odredi administratora radnog prostora.

Registrovanje profila
Član 6.

Korisnici sajta mogu registrovati profil (otvoriti nalog) tako što popunjavaju pristupni formular na sajtu, te aktivnom radnjom prihvataju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti. U momentu pristanka na Uslove korišćenja, korisnik je elektronski zaključio ugovor sa vlasnikom sajta i obavezao se na određenu vrstu ponašanja pri korišćenju sajta.

Nakon registracije potrebno je da korisnik uradi verifikaciju registrovanog naloga putem imejla koji je koristio za otvaranje naloga.

Registrovani korisnici sajta mogu koristiti funkcije sajta koje su dostupne registrovanim korisnicima sajta, što ne znači da su im dostupni svi delovi sajta, jer su neki rezervisani za ovlašćene korisnike.

Verifikacija
Član 7.

Verifikacija je uslov za otvaranje profila i sastoji se iz pet koraka:

 1. Prvi korak – je sama registracija na sajtu pri kojoj popunjava prijavni formular u kojem se predaje određeni broj podataka, između kojih i imejl korisnika;
 2. Drugi korak – na predati imejl iz prethonog koraka dostavlja se pošta sa verifikacionim linkom (hiperlinkovani URL);
 3. Treći korak – putem linka se dolazi do predmetnog sajta, do stranice na kojoj se traži postavljanje nove šifre sa svim aktuelnim merama sigurnosti (veliki karakter, specijalni karakter, broj i dr.);
 4. Četvrti korak – korisnik dobija da pročita Uslove korišćenja koje može da odbije ili prihvati;
 5. Peti korak – ukoliko je korisnik prihvatio uslove, dolazi do glavnog interfejsa inno-verse sajta sa dostupnim habovima i slobodan je da koristi deo sajta koji je rezervisan za registrovane korisnike.

Ovlašćeni pristup
Član 8.

Ovlašćeni pristup podrazumeva pristup zatvorenom habu.

Pristup privatnom habu (ovlašćeni pristup) može biti omogućen na dva načina:

 • na zahtev korisnika sajta (inicijativa korisnika), koji će vlasnik haba odobriti;
 • na poziv vlasnika haba, koji će prihvatiti pozvano lice.

Obaveze vlasnika sajta
Član 9.

Vlasnik sajta obezbeđuje funkcionisanje sajta i time upotrebu sajta od strane korisnika.

Vlasnik sajta je obavezan da poštuje Uslove korišćenja i privatnost korisnika.

Vlasnik sajta je obavezan da koristi zaštitu (firewals) u cilju zaštite od neautorizovanog pristupa podacima korisnika.

Vlasnik sajta je dužan da odreaguje na prijave korisnika sajta povodom problema sa korišćenjem sajta ili sa problema u vezi sadržaja koji postavljaju korisnici.

Obaveze korisnika sajta
Član 10.

Registrovani korisnik je u obavezi plaća mesečnu naknadu za korišćenje sajta.

Registrovani korisnik obavezan je da sajt koristi u skladu sa svrhom sajta i ovim Uslovima korišćenja sa kojima se saglasio, odnosno na koje je pristao.

Registrovani korisnik sajta odgovoran je za održavanje podataka u vezi sa sopstvenim nalogom, lozinkom, osiguravanjem ograničenja pristupa pristupnom uređaju i prihvatanje odgovornosti za sve aktivnosti koje se obavljaju putem registrovanog naloga, pre svega za preduzimanje radnji putem registrovanog naloga na sajtu.

Naknada za korišćenje sajta
Član 11.

Registrovani korisnik obavezan je da plaća mesečnu naknadu vlasniku sajta za korišćenje sajta, u iznosu od X dinara.

Vlasnik sajta može ponuditi korisnicima sajta besplatnu probnu verziju na određeni period, a u skladu sa interesima vlasnika sajta.

Ukoliko je registrovani korisnik koristio pravo na neplaćeni period, nakon isteka perioda će biti obavešten da se probni period završava i da za dalje korišćenje sajta je potrebno da plati naknadu iz stava 1. ovog člana.

Način plaćanja
Član 12.

Način plaćanja koji je dostupan korisnicima sajta jeste plaćanje karticom.

Cena usluga biće javno, nedvosmisleno i precizno istaknuta na sajtu, kao i periodičnost plaćanja.

Cene su podeljene prema paketima koji postoje i za koje korisnici mogu da se odluče svojom voljom, uz jasno naglašavanje svih povlastica koje korisnik dobija u okviru određenog paketa.

Jednom kada korisnik prijavi profil prema određenom paketu, uplate će za naredni period biti automatski naplaćene, sve dok se korisnik ne odjavi sa usluge svojom aktivnom radnjom.

Kada je naplaćena usluga za određeni period, pristup uslugama vlasnika sajta putem sajta je dostupan.

Funkcija kreiranja sadržaja
Član 13.

Suštinska funkcija sajta je kreiranje sadržaja od strane registrovanih korisnika. U okviru svakog haba i radne površine moguće je na različite načine učestvovati u kreiranju sadržaja. Alati koje predviđa sajt su sledeći: Kokreator (eng. Co-Creator Insights); Trend radar; Sadržaj (eng.Content ili Collection) – sa podfunkcijama omiljeni content, deljenje (eng. Share), komantarisanje (eng. Comment); Inno bord (eng. Inno-Board).

Sadržaj koji kreiraju korisnici vidljiv je vlasniku sajta, vlasniku haba i administrator radnog prostora, dok registrovani korisnik može da izabere jednu od sledećih opcija:

 • Da sadržaj bude dostupan samo njemu;
 • Da sadržaj bude dostupan samo članovima haba u kojem je objavljen sadržaj;
 • Da sadržaj bude dostupan svima na sajtu.

Zabranjeno je stvaranje sadržaja koji je uvredljiv, koji sadrži pretnje upućene drugim korisnicima ili licima, koji sadrži govor mržnje, pozivanje na izvršenje krivičnog dela ili diskriminaciju.

Zabranjeno je stvaranje sadržaja koji povređuje tuđu intelektualnu svojinu (autorsko pravo, žig, patent, poslovnu tajnu i dr.) vlasnika sajta ili trećeg lica, koji zloupotrebljava tuđe lično ime, ugled, čast, poslovni ugled.

Sajt koristi tehnologiju veštačke inteligencije u cilju kreiranja sadržaja kao pomoćni alat.

U slučaju da korisnik primeti ovakav sadržaj kreiran od strane drugog korisnika, može se obratiti vlasniku sajta sa zahtevom da se ovaj sadržaj ukloni i sa razlogom zbog kojeg se to traži. Vlasnik sajta ima obavezu da u roku od 48 sati ispita prijavljeni sadržaj, po prijavi korisnika i da donese odluku da li će sadržaj ukloniti i da o tome obavesti podnosioca prijave, ili da od njega potražuje dodatna uverenja ili dokaze ukoliko slučaj nije moguće dovoljno ispitati u datom momentu.

Prijavu iz prethodnog stava ovog člana je moguće podneti na samom sajtu u odeljku za korisnički servis, putem forme koja je unapred ponuđena pod naslovom “Pošalji zahtev”, a uz popunjavanje forme koja sadrži imejl adresu, naslov teme, opis teme i prilog (ukoliko podnosilac zahteva predaje prilog).

Obaveštenja
Član 14.

Sajt automatski u ime vlasnika sajta, generiše sadržaj obaveštenja, te ta obaveštenja dostavlja imejlom registrovanom korisniku sajta na imejl pomoću kojeg je otvorio profil.

Obaveštenja koja sajt generiše se odnose na:

 • Rokovi projekata;
 • Nove aktivnosti u habu;
 • Novosti u vezi sadržaja u habu;
 • Druge aktivnosti u okviru funkcija sajta. Zaštita podataka o ličnosti Član 15.

Vlasnik sajta obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Vlasnik sajta će sprovesti sve potrebne tehničke i organizacione mere kako bi zaštita podataka bila primenjena u skladu sa regulacijom u Republici Srbiji.

Korisnik sajta je u obavezi da pored Uslova korišćenja pristane, aktivnom radnjom prihvatanja, i na Politiku privatnosti kao poseban dokument kako bi mogao da postane registrovani korisnik, odnosno napravi nalog na sajtu i koristi servis koji sajt pruža.

Intelektualna svojina
Član 16.

Korisnik sajta može stvarati intelektualnu svojinu i deliti istu na radnoj površini, a intelektualna svojina koju stvori u okviru određenog projekta na radnoj površini ostaje vlasništvo vlasnika haba na kojem je projekat objavljen i vođen, dok intelektualna svojina koju stvori u okviru ostatka sajta, izvan habova, ostaje njegovo vlasništvo.

Vlasnik haba je vlasnik intelektualne svojine koja se razvija u okviru haba.

Vlasnik haba je držalac poslovne tajne u skladu sa Zakonom o zaštitom poslovne tajne. Informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu moraju biti poverljive.

Nediskriminaciona klauzula
Član 17.

Sajt omogućava svim zainteresovanim fizičkim licima pristup servisu, otvaranje naloga i uživanje usluga koje se putem sajta pružaju bez diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Odgovornost
Član 18.

Vlasnik sajta nije odgovoran za tačnost informacija koje korisnici postavljaju na sajt.

Vlasnik sajta ne snosi nikakvu pravnu i materijalnu odgovornost. Uloga sajta je isključivo informacionog karaktera prema korisniku sajta iz ovog ugovora. Sajt omogućava učešće na poslovnim i razvojnim projektima i razmene ideja, znanja, informacija i iskustava u okviru poslovne ili razvojne zajednice. Ukoliko vlasnik haba i korisnik međusobno prouzrokuju jedno drugome štetu u bilo kom obliku, oni će pravno rešiti svoje odnose, za šta nije odgovoran vlasnik sajta.

Predmetni sajt nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima korišćenja sajta, niti sajt pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge osim opisane usluge informacionog društva, odnosno organizovanja radnog prostora u digitalnoj formi u cilju razvoja poslovnih i razvojnih projekata.

Prestanak ugovora
Član 19.

Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vreme.

Ovaj ugovor može prestati jednostranom izjavom volje korisnika sajta, tako što bi obrisao profil i time izgubio pristup delu sajta koji je dostupan samo registrovanim korisnicima, odnosno korisnicima koji imaju važeći ugovor sa Vlasnikom sajta.

Vlasnik sajta zadržava diskreciono pravo da sa sajta obriše bez posebnog obrazloženja svaki nalog za koji se pretpostavlja da je lažan, odnosno da uneti podaci nisu verodostojni, odnosno da ne poštuje ove Uslove korišćenja i svoje obaveze preuzete potpisivanjem ovog ugovora. Brisanje svakako predstavlja prestanak važenja ugovora jednostranom izjavom Vlasnika sajta.

Izmena Uslova korišćenja
Član 20.

Integritet sajta podrazumeva da vlasnik sajta zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa sajta, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa koji se na te elemente odnose.

Vlasnik sajta može izmeniti dokument Uslove korišćenja sajta u svako doba. Time se ne smatra da je zaključen novi ugovor. Ukoliko su izmene sajta značajne (suštinske) novi Uslovi korišćenja će morati ponovno biti ponuđen svim registrovanim korisnicima pri prvom narednom pristupu sajtu. Za tehničke izmene neće biti potrebna ponovna saglasnost korisnika.

Izmena iz prethodnog stava ovog člana biće učinjena putem notifikacije koja će se pri prvom narednom pristupu profilu pojaviti na ekranu korisnika pre nego bude mogao da preduzme bilo koju radnju na sajtu. U slučaju da se korisnik ne želi usaglasiti sa novim (ili izmenjenim) Uslovima korišćenja posledica će biti ista kao da nije prihvatio Uslove korišćenja pri otvaranju naloga (registraciji profila). U slučaju da korisnik ne prihvati ponuđene Uslove korišćenja njihovi nalozi će biti zamrznuti dok to ne učine.

Nadležnost suda
Član 21.

U slučaju spora proisteklog iz ovog ugovora između Vlasnika sajta i korisnika sajta nadležan je sud u Beogradu, u Srbiji.

U Beogradu,
24.05.2024. godine